Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası

Eyl 18, 2011 / 10:00 Anasayfa » SGK » Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
Toplumumuzun mutluluğu için, bireylerin mutluluğu temel şart. Ve bireyin mutluluğu için de tüm yaşam alanlarında sağlık ve güvenlik, vazgeçilemeyecek yapılanmadır.
Keşke hepimiz hayatının her safhasında sağlık ve güvenliği yakalayıp yaşayabilsek. Kısacası, yaşama kalitemizin yükselmesinin olmazsa olmazı sağlık ve güvenlik.. Bu anlamda bireyin çalışma hayatındaki sağlık ve güvenliğinin teminini hedeflemiş olan Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, bugünkü çalışmamızın konusu.
 
Bilindiği üzere, TBMM Genel Kurulu'nda, "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı" kabul edilerek 20.06.2012 tarihinde yasalaştı. Henüz Resmi Gazete'de yayımlanmayan "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu", işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenliyor.
 
Yasanın kapsamı itibariyle, işveren işyerinde 10 ve üzeri işçi çalıştırıyorsa, kanunun 6'ncı maddesinde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetini sunması gerekmektedir. 1 ila 9 personeli bulunan işyerlerinde bu yükümlülük çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için kanunun yayımı tarihinden itibaren 2 yıl, Tehlikeli veya Az Tehlikeli sınıfta yer alanlar için kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 yıl sonra yürürlüğe girecek. Kanunun diğer maddeleri ise yayımı tarihinden itibaren 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.
 
Yasanın öngördüğü düzenlemeler uyarıca, işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlayacak, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapacaktır. Ve işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını da izleyip denetleyecektir.
 
Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak amacıyla, ÇSGB Müsteşarı'nın başkanlığında "Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi" kurulacaktır. Konsey üyeleri Kanunda belirtilmiştir.
 
İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli
İşveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirecektir. Yani uygun vasıflı olan çalışanlarını bu işlerde istihdam edebileceği gibi, belirtilen görevlere uygun vasıfları taşıyan yeni elemanlar işe alıp, bu işlerde istihdam edebilecektir. İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranacaktır.
 
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamayacak; görevlerini mesleğin gerektirdiği ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürüteceklerdir.
 
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri yazılı olarak bildirecektir.
 
Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınacaktır.
 
İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlayacak ve verilecek bu eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamayacaktır. Eğitimlerde geçen süreler de çalışma süresinden sayılacak; eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması halinde bu süreler fazla sürelerle çalışma ya da fazla çalışma olarak değerlendirilip, bu çalışmaların ücretlerin tahakkukunda dikkate alınacaktır.
 
İdari Para Cezası
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene, her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2 bin TL; İşyerinde işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverene, görevlendirmediği her kişi için 5 bin TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2 bin 500 TL; risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3 bin TL idari para ceza verilecektir.
 
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumlarına ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene 5 bin TL, büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 50 bin TL, güvenlik raporunu hazırlayıp bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işyerine 80 bin TL idari para cezası verilecektir.
 
Kısaca söyleyelim ki, Yasa, belirlenen ve yukarıda belirtilen geçiş sürelerine göre uygulamaya girecektir. Böylece yeterince değerlendirme süzgecinden geçirilerek, gerekecek düzeltme ve eklemeler de yapılabilecektir.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu – Çalışan Temsilcisi
İşveren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde kurul oluşturacaktır.
 
İşveren, ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda, çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri de yapacaktır. Çalışanlar, ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda, işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek güvenli yere gidecektir.
 
İşveren, meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirecek; çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyerek, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alacak, acil durum planlarını hazırlayacaktır.
 
Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na veya işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilecek. Kurul veya işverenin, çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde, çalışan, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilecektir. İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedebilecektir.
 
İşveren, bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutacak, gerekli incelemeleri yapacak, bunlarla ilgili raporları düzenleyecek, işyerinde çalışan temsilcisi görevlendirecektir.1001 ve üzerinde personelde 6 temsilci olması gerekir. Bunlar, atama veya seçim yoluyla görev alabileceklerdir.
 
Risk değerlendirmesi yapılmaması ve işin durdurulması
Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, ÇSGB Bakanlık İş Müfettişleri tarafından yapılacaktır. İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde, bu tehlike giderilinceye kadar, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulacaktır.
 
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapacak veya yaptıracaktır. Risk değerlendirmesinde, belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu, kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, işyerinin tertip ve düzeni gibi konular dikkate alınacaktır.
 
'Çok tehlikeli' sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamışsa iş durdurulacaktır.
 
İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödeyecek veya aynı ücretle başka bir iş verecektir.
 
Uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar
TRT ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az 60 dakika iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapacaktır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere, 08:00-22:00 saatleri arasında yapılacak ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak RTÜK'e teslim edilecektir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık 60 dakikalık süreye dâhil edilmeyecektir. Bu programlar, Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşları, RTÜK, bilimsel kuruluşlar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanacak ve bu düzenleme kapsamında yapılan yayınlar için, herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
 
Sonuç olarak, temennimi şöyle dile getirmek istiyorum: yeni 'İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası', insanımıza ve ülkemize hayırlı olsun!

Muhasebe Network