SGK ödemelerinde büyük kolaylık

Ağu 23, 2016 / 12:00 Anasayfa » SGK » SGK ödemelerinde büyük kolaylık
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun SGK prim borçları ve idari para cezaları başta olmak üzere birçok konuda borçlara yapılandırma getirdi. SGK prim borçlarına ve idari para cezalarına getirilen yapılandırmanın ayrıntılarını açıklayalım.

Hangi alacaklar yapılandırılacak? 

2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup 19 Ağustos 2016 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde 19 Ağustos 2016 tarih itibarıyla ödenmemiş olan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, bu kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Gecikme faizi ve cezası kaldırılıyor 

Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen(bağ-kurlu) sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 19 Ağustos 2016 tarihine  kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 6736 sayılı Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

İdari cezaların yüzde 50’sine af 

30.06.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihinden önce kesinleştiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

GSS işlemlerinde kolaylık 

5510 sayılı Kanunun 60.maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında Genel Sağlık Sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren  dört ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucunun tescil edildiği gelir testi seviyesinden daha düşük olması şartıyla yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. Böylece genel sağlık sigortalısı prim borçluları için önemli bir avantajı sağlanmış oluyor.

50 lirayı aşmayan borçlar silinecek 

5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31.12.2014 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 50 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

Son başvuru ne zaman? 

SGK prim borçluları ve haklarında idari para cezası uygulananlar 31 Ekim 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (SGK tahsil birimlerine) yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Borçlar 36 ayda ödenecek

SGK prim borçlarına yapılandırma öngörülüyor. Faiz ve gecikme zammı silinecek. Bunun yerine Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi oranına göre yeniden hesap edilecek. İlgililer isterlerse borçlarını yapılandırarak 18 eşit taksitte 36 aylık sürede ödeyebilecek. Taksitle ödenmek istenmesi halinde borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekiyor.

Muhasebe Network